Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Immunsviktforening

§ 1 Navn

Foreningens navn er ”Norsk Immunsviktforening”.

§ 2 Formål

Foreningen skal i første rekke arbeide for

 1. Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle immunsviktpasienter og deres pårørende
 2. Å virke som interessegruppe overfor myndigheter, sykehus, skoler og andre institusjoner slik at immunsviktpasienters rettigheter og interesser blir ivaretatt på en best mulig måte
 3. Å bedre mulighetene for diagnose og behandling av immunsviktsykdommer, samt forsøke å styrke forskning på området.
 4. Å virke for pasientenes stilling i forhold til helseapparatet styrkes og påse at pasienten at pasienten har størst mulig kontroll over egen situasjon.
 5. Å spre kunnskap om immunsviktsykdommene og immunsviktpasientenes livssituasjon
 6. Å virke for et nasjonalt og internasjonalt samarbeid i henhold til de forandstående punktene
 7. Å stimulere til kontakt på lokalt plan i den hensikt å støtte pasienter som bor isolert i utkanten av landet

§ 3 Arbeidsform

Foreningen skal være partipolitisk og religiøs nøytral, og de økonomiske midlene skal bare brukes til de formål som er nevnt under § 2.

§ 4 Medlemsskap

Alle immunsviktpasienter, pårørende, leger og andre med faglig tilknytning til pasientgrupper hvor immunsvikt er en dominerende del av sykdomsbildet, kan søke om fullt medlemsskap.

Andre interesserte og firmaer kan bli støttemedlemmer uten stemmerett i foreningens vedtaksføre organer.

Som medlem av Norsk Immunsviktforening er jeg innforstått med at jeg ikke deler sensitiv informasjon om andre medlemmer uten samtykke.

§ 5 Styre

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer samt to vararepresentanter som bør være tilstede på styremøtene.

Minst 2/3 av styrets medlemmer skal være pasienter eller pårørende. Det bør tilstrebes en geografisk fordeling hvor minst to landsdeler er representert i styret.

De tillitsvalgte velges for to år av gangen, vararepresentanter velges for ett år av gangen. Leder, kasserer og ett styremedlem velges separat det ene året, mens resten av styret velges separat det neste året. Vararepresentantene velges for hvert år.

Styret kalles sammen når lederen ønsker det, eller 3 styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. Sekretæren fører protokoll over styrets vedtak, som avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet fungerer leders stemme utslagsgivende.

§ 6 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år på det sted styret bestemmer. Medlemmene innkalles minst 6 uker på forhånd. Spesielle saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes styret minst 4 uker før årsmøtet. På årsmøtet skal behandles.

 1. Styrets årsberetning
 2. Årsregnskapet
 3. Innkomne forslag
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Valg av nye styremedlemmer
 6. Valg av revisor

Ekstraordinært årsmøte kan kreves når lederen eller minst 3 styremedlemmer eller minst 1/3 av foreningens medlemmer krever det.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 7 Vedtektsendringer

Forslag om vedtektsendringer kan bare behandles på årsmøte. Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 Samarbeid

Foreningen innleder et aktivt samarbeid med andre interessegrupper/foreninger.
Foreningen samarbeider nært med tilsvarende nordiske foreninger.

§ 9 Fagråd

Styret oppnevner et fagråd bestående av 3 leger. Fungeringsperioden er 3 år, og ett av medlemmene skiftes ut eller gjennomnevnes hvert år.

Fagrådet skal være rådgivende for styret i medisinske spørsmål, spesielt i forhold til Sosialdepartementet, Helsedirektoratet og Trygdeetaten, og har adgang til styrmøtenemed tale- og forslagsrett.

§ 10 Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan treffes på årsmøte dersom minst ¾ av de avgitte stemmene er for det. Hvis foreningen oppløses, skal midler den måtte råde over disponeres i overenstemmelse med foreningens formål etter vedtak i styret.

Vedtatt på stiftelsesmøte 30. april 1983

Endret på årsmøtet 3. oktober 1987

Endret på årsmøtet 30.nov. 2014