Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Helseressurser

Her finner du informasjon om helsetjenester lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ny veileder

Nå er den nye veilederen for antistoffsvikt fra Oslo Universitetssykehus ute.

Du kan lese mer om veilederen og laste den ned her.

Folkehelseinstituttet

Tannbehandling

Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet. TAKO-senteret består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar i mot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose.

Støtte til tannbehandling

TAKO senteret

Helfo

Pasientreiser

Individuell plan

Personer med primær immunsvikt er i jevnlig kontakt med spesialister på sykehus, hvor de blir medisinsk utredet og får behandling. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en Individuell plan. Les om Individuell plan - en rettighet - Helsenorge.

Dersom pasienten har behov for tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen, skal sykehuset varsle kommunen, som er ansvarlig for å sette i gang og koordinere arbeidet med en individuel plan. Planen skal være brukerens plan og han/hun ber derfor oppfordres til å delta aktivt i å beskrive sitt behov for tjenester, ønsker og mål i hverdagen og for fremtiden. Retten til individuell plan er hjemlet i egen forskrift i helse- og omsorgstjenesteloven.

Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom brukeren og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det skal utnevnes en koordinator som har hovedansvaret for kontakten med brukeren og koordinering av tjenesteyterne. Initiativet til å få utarbeidet en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller de tjenesteyterne brukeren henvender seg til.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

En rekke pleie og omsorgstjenester er lovfestet etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), som for eksempel hjemmesykepleie, avlastning og støttekontakt. Oppholdskommunen er ansvarlig for å sørge for nødvendige tjenester til den enkelte person, og for gjennomføring av tiltakene. De fleste tjenester og ytelser må søkes om. Søknader skal besvares skriftlig og resultere i et vedtak eller avslag. Et avslag skal begrunnes og inneholde opplysninger om klageadgang og klagefrist. Se Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Personer med primær immunsvikt har ulik sykdomsbyrde og evne til arbeid. Behov for tilrettelegging og hjelp er derfor svært varierende. Det er søkerens behov for tjenester, ikke diagnosen, som skal legges til grunn ved vurdering av hjelpetiltak og stønader. Et moment av skjønn ligger også i saksbehandlingen og i det endelige vedtaket. I praksis vurderer kommunene og tjenestestedene søknader om hjelp ut fra egen kunnskap om hva diagnosen innebærer, og ut fra ressurser som er til rådighet. Det gjør at tilbudet om hjelp kan være ulikt avhengig av hvor i landet man bor.

Det er viktig å merke seg at vedtak fra en kommune ikke automatisk gjelder dersom en flytter til en annen kommune. Det må da søkes på nytt i tilflyttingskommunen. Ta kontakt med tilflyttingskommunen i god tid for å avklare behov for helse og omsorgstjenester. Se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

For noen kan det være aktuelt med tjenester som støttekontakt, avlastning, hjemmehjelp og rådgivning med tanke på utdanning og arbeidsliv. Støttekontaktens oppgave er å hjelpe brukeren til en meningsfull fritid. Se Hjelpetilbud i kommunene - Støttekontakt - Helsenorge. Avlastning er et forebyggende tiltak for familier med kronisk syke barn eller voksne, og skal sørge for at de pårørende får tilstrekkelig hvile og fritid. Hjemmehjelp/praktisk hjelp i hjemmet innebærer hjelp til for eksempel renhold og handling. Se mer informasjon på Tar vare på noen som er syk eller skadet - NAV.

For noen kan sykdom eller funksjonshemning kreve tilrettelegging av bolig. Se hva du kan søke om på Hjelpemidler og tilrettelegging - NAV. Lån eller tilskudd fra kommunen eller Husbanken kan da være aktuelle. Se mer informasjon på Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanken.